Home
About
Total: 32

Latest upload

Loading...
 • READ
  GCNT Forum 2023 - Special Report

  รายงานรวบรวมคำประกาศเจตนารมณ์จากงาน GCNT Forum 2023, สารจากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย, ถ้อยแถลงจากคุณกีต้า ซับบระวาล ผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทย, และปาฐกถาพิเศษจากคุณปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 • READ
  SDGs MEGA TRENDS 2023

  SDGs MEGA TRENDS 2023: Unlock the Global Pathways to Resilience, Growth, and Sustainability

 • READ
  UNGCNT Annual Report 2022

  UNGCNT Annual Report 2022: Accelerating Business Solutions Towards Sustainability